Sürdürülebilirlik Politikamız

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Turizmin toplum ve dünya üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek, olumlu gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu uzun yolda, atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık, güvenlik ve çocuk koruma konularında bilgilendirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile bulunduğumuz topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmalar, turizmde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, bölgemizde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm sürdürülebilirlik ile ilgili birincil ve ikincil mevzuat şartlarına ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktır.

Sürdürülebilirlik ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip, sürekli olarak sürdürülebilirlik performansımızı geliştirecek ve faaliyetlerimizin dünya üzerindeki etkilerini en aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında sürdürülebilirlik konusunda bilinç oluşturacağız.

Kurumsallaşırken, uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetim sistemleri ilkeleri ışığında genç dinamik ve istekli personel yapısıyla;

Misafirlerimizin istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırır, bunlara en uygun hizmetleri planlarız,

Uluslararası standartlarda hijyen ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürün ve üretim alanı sağlarız, hizmet kalitemizi ölçülebilir hale getirerek sistemin sürekli şekilde iyileştirilmesi için hedefler belirleyip çalışanlarla yönetimin birlikteliğini sağlarız,

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizm gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder olumsuz etkileri ve atıklarımızı kontrol altına alırız,

Doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için çalışmalar yaparız,

Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızı konuklarımız, tedarikçiler, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarınca da benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetlerimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Faaliyetlerimizde çevre ile olan ilişkimizi ön planda tutarak sürdürülebilir çevre için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Doğal kaynakların çevre sorumluluğu bilinci ile etkin kullanımını sağlamayı,

Ulusal Çevre Mevzuatına tam olarak uymayı ve uluslararası mevzuatı takip etmeyi,

Atıklarımızın Ulusal Atık Mevzuatları doğrultusunda kaynağında azaltılmasını ve ilgili atık türlerini işlemeye yetkilendirilmiş işletmeler aracılığıyla bertaraf edilmesini sağlamayı,

Çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla geniş kapsamlı eğitim faaliyetleri düzenleyerek, çalışanlarımızın görüşünün alınacağı,

Çevre politikamıza müşteri desteğini sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapmayı, gelebilecek geri bildirimleri sürekli iyileştirme aracı olarak değerlendirmeyi,

Doğal Kaynak kullanımı ile ilgili tasarruf tedbirleri alarak çalışanlarımızı ve misafirlerimizi bu amaç doğrultusunda bilgilendirip yönlendirmeyi, 

Enerji kaynaklarının harcanmasında tükenebilir kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmayı, Tedarikçi seçimlerimizde çevre ile uyumlu ürün üreten ve hizmet veren işletmeleri tercih edeceğimizi, Sürdürülebilir Yönetim Politikaları izleyerek gelecek nesillerin çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki haklarını koruyacağımızı taahhüt ederiz.